Sportsanlegg
galleri
år:
2014-2018
Status:
Forprosjekt
Bruttoareal:
14.000 m2
Tiltakshaver:
Kultur- og idrettsbygg, Oslo KF
Last ned prosjektet som PDF
Nye Jordal Amfi
På oppdrag fra Oslo Kommune - Kultur- og Idrettsbygg - har Hille Melbye, Rambøll og Bjørbekk & Lindheim utarbeidet forprosjektet for nye Jordal Amfi. Hille Melbye arkitekter er tiltransportert for gjennomføring av prosjektet. Det nye amfiet bygges i henhold til dagens arenakrav for nasjonal- og internasjonal ishockey. Med et banebrytende prosessanlegg samt gress og solcellepanel på taket blir nye Jordal Amfi et miljøvennlig kompleks med energieffektiv drift. Arenaen har en tilskuerkapasitet på 5.450. Planlagt ferdigstillelse er høsten 2018.
Nye Jordal Amfi vil få plassering som dagens Jordal Amfi, nord‐vest i Jordal‐parken. Nybygget skal med et moderne formspråk gjenspeile flere av arkitekturgrepene som har gjort det opprinnelige amfiet unikt. Det eksisterende taksløret med den asymmetriske buen over garderobebygget skal kunne leses som en nytolkning i det nye bygget. Det skråstilte taksløret bidrar  til å bryte ned skalaen på arenavolumet i sine parkomgivelser samtidig som det minimerer  skyggevirkningen rundt hele bygget. Videre skal det nye hallrommet også minne om det eksisterende  amfiet ‐ med sin asymmetriske tribuneform som følger landskapets helning opp mot anleggets  nordvestre hjørne.  

Nybygget er svært stedstilpasset med etasjenivåer og terrasser som strekker seg ut i  landskapet og utnytter tomtens topografiske nivåer. På hvert av nivåene ligger forplasser med inngangspartier til de respektive etasjene. Inngangspartiene henvender seg hovedsakelig ut mot parken. Disse områdene ligger lengst unna omkringliggende gater, og er således trygge  omgivelser for publikumsmassene å samles i før arrangement. Samtidig ligger forplassene vekk fra  aktivitetsområdene i parken slik at de store publikumsmassene ikke vil være til hinder for normal  aktivitet i parken.

Den nye arenaen knyttes sammen med Ungdomhallen med et lavtliggende mellombygg med  utendørs plassrom på taket. Det er en passasje opp og over dette bygget mellom de to hallene.  Overordnet er plan 1 forbeholdt idrett og drift av hallen. I bygget mellom hallene ligger en korridor  med garderobefasiliteter som hekter seg på garderobefasiliteter i Ungdomshallen. Disse fasilitetene  kan benyttes av både Ungdomshallen og nye Jordal Amfi. Plan 2 er publikumsetasje for nedre  tribune. Dette planet ligger på nivå med mellomplatået i skråningen i parken. Plan 3 er VIP‐etasje,  mens plan 4 hovedsakelig er en publikumsetasje for øvre tribune. Plan 4 ligger noe lavere enn  utendørs plassrom og gang‐ og sykkelvei nord for arenaen.  

Fasadene skal ha en høy transparens ut til omkringliggende gater og parkomgivelsene.  Aktivitet inne i bygget vil således bidra til å skape trygghet i parkområdet. Gjennom arenaens  nordfasade skal man i hverdagen kunne se direkte inn i selve amfirommet. Idrett og aktivitet inne i  hallrommet blir med dette bli eksponert ut til sine omgivelser.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299